Name: Styx Key
Price: 5.00 USD

Gives +1 STYX Key.